Karjera

Toliau

Koncernas ACHEMOS GRUPĖ yra viena didžiausių verslo grupių Lietuvoje. Jis valdo per 50 įmonių, veikiančių chemijos pramonės, krovos ir logistikos, energetikos, remonto, prekybos, apgyvendinimo ir sveikatinimo paslaugų bei kitose srityse. Vienas svarbiausių mūsų išteklių – profesionalūs ir kompetentingi darbuotojai, patyrę savo srities specialistai. Mes vertiname atsakingus, darbščius ir tobulėti norinčius darbuotojus. Siūlome jiems ne tik patrauklias ir kvalifikaciją atitinkančias darbo sąlygas, socialines garantijas, bet ir profesinio augimo galimybes, nuolatinius mokymus bei palankų organizacinį mikroklimatą.

Dėl šiuo metu vykdomų atrankos sistemos diegimo darbų, prašome Jūsų savo gyvenimo aprašymą siųsti el. paštu: cv@achemosgrupe.lt. Siųsdami savo gyvenimo aprašymą Jūs patvirtinate, kad susipažinote su Koncerno „Achemos grupė“ kandidatų asmens duomenų tvarkymo taisyklėmis ir sutinkate su jų nuostatomis.

Ačiū už Jūsų supratingumą. Informuosime tik atrinktus kandidatus.

Mieli Kandidatai,

siekdami skaidriai informuoti Jus apie kandidatuojant į laisvą darbo vietą UAB koncerne „ACHEMOS GRUPĖ“ (toliau – Koncernas) pateikto gyvenimo aprašymo, kartu su juo pateiktų dokumentų (jeigu tokie pateikiami), juose esančių duomenų ir informacijos, taip pat duomenų ir informacijos, gautos kandidatų atrankos metu, tvarkymą Koncerne, teikiame Jums šią informaciją.
Informuojame Jus, kad Jūsų gyvenimo aprašymas, kartu su juo pateikti dokumentai (jeigu tokie pateikiami) ir juose esantys bei kandidatų atrankos metu (pokalbių, testų metų) gauti Jūsų duomenys bei informacija bus tvarkoma tik kandidato atrankos į laisvą darbo vietą Koncerne tikslu. Šiuo tikslu Koncernas gali kontaktuoti su Jūsų buvusiu darbdaviu, siekdamas išsiaiškinti Jūsų kvalifikaciją, profesinius gebėjimus ir dalykines savybes. Su esamu darbdaviu Koncernas gali kontaktuoti tik Jūsų sutikimo pagrindu. Taip pat paminėtina, kad viešai prieinami asmens duomenys apie kandidatą, taip pat gali būti renkama, tačiau tik tiek ir tik tokia apimtimi, kiek tie asmens duomenys yra tiesiogiai reikalingi ir aktualūs darbo pareigoms ir funkcijoms, į kurias pretenduoja kandidatas, vykdyti.
1. Duomenų valdytojas – UAB koncernas „ACHEMOS GRUPĖ“, buveinės adresas Vykinto g. 14, Vilnius, el. pašto adresas info@achemosgrupe.lt.
2. Duomenų apsaugos pareigūno kontaktai – el. pašto adresas dap@achemosgrupe.lt, tel. Nr. 8 612 22646.
3. Duomenų tvarkymo tikslai. Aukščiau nurodytų Jūsų duomenų tvarkymo tikslas – tinkamos kvalifikacijos kandidato į laisvą darbo vietą paieška ir atranka.
4. Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas. Jūsų asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas – Bendrovės teisėtas interesas vykdyti darbuotojų atranką, siekiant priimti į darbą reikiamos kvalifikacijos, gebėjimų ir savybių asmenį.
5. Asmens duomenų gavėjai. Jūsų asmens duomenys gali būti perduoti:
5.1. duomenų tvarkytojams, kurie atlieka tam tikrus darbus ir teikia paslaugas Koncernui (tarpininkai, kurie tvarko duomenis tam, kad sudaryti ir administruoti sutartis su klientais; informacinių technologijų bendrovės, kurios duomenis tvarko, kad užtikrintų informacinių sistemų kūrimą, tobulinimą ir palaikymą; bendrovės, kurios užtikrina pranešimų klientams siuntimą, teikia apsaugos ir kitas paslaugas, įskaitant teisės, finansų, mokesčių, verslo valdymo, personalo administravimo, buhalterinės apskaitos paslaugas);
5.2. teismui, teisėsaugos įstaigoms ar valstybės institucijoms tiek, kiek tokį teikimą nustato teisės aktų reikalavimai (pvz.: antstoliams, teismams ir kt.);
5.3. Koncerno kontroliuojamoms dukterinės bendrovėms;
5.4. kitais teisės aktų nustatytais atvejais;
5.5. kitiems asmenims tik Jūsų sutikimu, jei toks sutikimas gaunamas dėl konkretaus atvejo;
Jeigu į šį asmens duomenų gavėjų sąrašą patektų ne Europos Ekonominės Erdvės valstybėje esantys asmens duomenų gavėjai, asmens duomenys perduodami tik į Komisijos sprendimu dėl tinkamo duomenų apsaugos lygio patvirtintas valstybes arba tik į valstybes, kurių atžvilgiu taikomos Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 46 str. 2 d. ar 3 d., 49 str. 1 d. nustatytos apsaugos priemonės, su kuriomis turėtumėte galimybę susipažinti 1 – ame ir 2 – ame punkte nurodytais kontaktais.
6. Duomenų subjektų teisės. Informuojame Jus, kad turite šias teises: teisę prašyti, kad Jums būtų leista susipažinti su Jūsų asmens duomenimis ir juos ištaisyti arba ištrinti, teisę apriboti duomenų tvarkymą, teisę nesutikti, kad asmens duomenys būtų tvarkomi, taip pat teisę į asmens duomenų perkeliamumą. Šias teises galite įgyvendinti teisės aktų nustatyta tvarka.
Prašymai dėl teisių įgyvendinimo Koncernui turi būti pateikti raštu (įskaitant elektroninį formatą) taip pat turi būti įmanoma identifikuoti prašymą padavusio asmens bei duomenų subjekto tapatybę. Duomenų subjekto tapatybė nustatoma pagal tapatybę patvirtinantį dokumentą ar elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leidžia tinkamai identifikuoti asmenį. Jei prašymą duomenų subjektas siunčia paštu ar per pasiuntinį, prie prašymo turi būti pridėta teisės aktų nustatyta tvarka patvirtinta duomenų subjekto asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija. Kai dėl informacijos apie asmenį kreipiasi jo atstovas, jis turi pateikti atstovavimą patvirtinantį dokumentą ir duomenų subjekto bei atstovo tapatybę patvirtinantį dokumentą, jeigu nėra kitų protingų būtų nustatyti atstovo ir duomenų subjekto tapatybių.
Dėl duomenų subjektų teisių įgyvendinimo, maloniai prašome kreiptis į duomenų apsaugos pareigūną 2 – ame punkte nurodytais kontaktais arba į Koncerną 1 – ame punkte nurodytais kontaktais.
7. Asmens duomenų saugojimo laikotarpis. Informuojame, kad Jūsų asmens duomenys bus saugomi 3 mėnesių laikotarpį nuo darbuotojų atrankos pabaigos dienos. Šis terminas gali būti pratęstas, jei asmens duomenys yra naudojami arba gali būti naudojami kaip įrodymai ar informacijos šaltinis ikiteisminiame ar kitokiame tyrime, įskaitant ir Valstybinės duomenų inspekcijos vykdomame tyrime, civilinėje, administracinėje ar baudžiamojoje byloje, ar kitais įstatymų nustatytais atvejais. Tokiu atveju asmens duomenys gali būti saugomi tiek, kiek reikalinga šiems duomenų tvarkymo tikslams, ir sunaikinami nedelsiant, kai tampa nebereikalingi.
8. Automatizuotų sprendimų priėmimai. Informuojame, kad šie Jūsų duomenys nebus naudojami automatizuotų sprendimų priėmimui Jūsų atžvilgiu, įskaitant profiliavimą.
9. Skundų teikimas. Informuojame, kad Jūs turite teisę skųsti Koncerno veiksmus (neveikimą) Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai ir teismui teisės aktų nustatyta tvarka, taip pat skųsti teismui Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos veiksmus (neveikimą).

+ Kandidatų asmens duomenų tvarkymo taisyklės

Mieli Kandidatai,

siekdami skaidriai informuoti Jus apie kandidatuojant į laisvą darbo vietą UAB koncerne „ACHEMOS GRUPĖ“ (toliau – Koncernas) pateikto gyvenimo aprašymo, kartu su juo pateiktų dokumentų (jeigu tokie pateikiami), juose esančių duomenų ir informacijos, taip pat duomenų ir informacijos, gautos kandidatų atrankos metu, tvarkymą Koncerne, teikiame Jums šią informaciją.
Informuojame Jus, kad Jūsų gyvenimo aprašymas, kartu su juo pateikti dokumentai (jeigu tokie pateikiami) ir juose esantys bei kandidatų atrankos metu (pokalbių, testų metų) gauti Jūsų duomenys bei informacija bus tvarkoma tik kandidato atrankos į laisvą darbo vietą Koncerne tikslu. Šiuo tikslu Koncernas gali kontaktuoti su Jūsų buvusiu darbdaviu, siekdamas išsiaiškinti Jūsų kvalifikaciją, profesinius gebėjimus ir dalykines savybes. Su esamu darbdaviu Koncernas gali kontaktuoti tik Jūsų sutikimo pagrindu. Taip pat paminėtina, kad viešai prieinami asmens duomenys apie kandidatą, taip pat gali būti renkama, tačiau tik tiek ir tik tokia apimtimi, kiek tie asmens duomenys yra tiesiogiai reikalingi ir aktualūs darbo pareigoms ir funkcijoms, į kurias pretenduoja kandidatas, vykdyti.
1. Duomenų valdytojas – UAB koncernas „ACHEMOS GRUPĖ“, buveinės adresas Vykinto g. 14, Vilnius, el. pašto adresas info@achemosgrupe.lt.
2. Duomenų apsaugos pareigūno kontaktai – el. pašto adresas dap@achemosgrupe.lt, tel. Nr. 8 612 22646.
3. Duomenų tvarkymo tikslai. Aukščiau nurodytų Jūsų duomenų tvarkymo tikslas – tinkamos kvalifikacijos kandidato į laisvą darbo vietą paieška ir atranka.
4. Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas. Jūsų asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas – Bendrovės teisėtas interesas vykdyti darbuotojų atranką, siekiant priimti į darbą reikiamos kvalifikacijos, gebėjimų ir savybių asmenį.
5. Asmens duomenų gavėjai. Jūsų asmens duomenys gali būti perduoti:
5.1. duomenų tvarkytojams, kurie atlieka tam tikrus darbus ir teikia paslaugas Koncernui (tarpininkai, kurie tvarko duomenis tam, kad sudaryti ir administruoti sutartis su klientais; informacinių technologijų bendrovės, kurios duomenis tvarko, kad užtikrintų informacinių sistemų kūrimą, tobulinimą ir palaikymą; bendrovės, kurios užtikrina pranešimų klientams siuntimą, teikia apsaugos ir kitas paslaugas, įskaitant teisės, finansų, mokesčių, verslo valdymo, personalo administravimo, buhalterinės apskaitos paslaugas);
5.2. teismui, teisėsaugos įstaigoms ar valstybės institucijoms tiek, kiek tokį teikimą nustato teisės aktų reikalavimai (pvz.: antstoliams, teismams ir kt.);
5.3. Koncerno kontroliuojamoms dukterinės bendrovėms;
5.4. kitais teisės aktų nustatytais atvejais;
5.5. kitiems asmenims tik Jūsų sutikimu, jei toks sutikimas gaunamas dėl konkretaus atvejo;
Jeigu į šį asmens duomenų gavėjų sąrašą patektų ne Europos Ekonominės Erdvės valstybėje esantys asmens duomenų gavėjai, asmens duomenys perduodami tik į Komisijos sprendimu dėl tinkamo duomenų apsaugos lygio patvirtintas valstybes arba tik į valstybes, kurių atžvilgiu taikomos Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 46 str. 2 d. ar 3 d., 49 str. 1 d. nustatytos apsaugos priemonės, su kuriomis turėtumėte galimybę susipažinti 1 – ame ir 2 – ame punkte nurodytais kontaktais.
6. Duomenų subjektų teisės. Informuojame Jus, kad turite šias teises: teisę prašyti, kad Jums būtų leista susipažinti su Jūsų asmens duomenimis ir juos ištaisyti arba ištrinti, teisę apriboti duomenų tvarkymą, teisę nesutikti, kad asmens duomenys būtų tvarkomi, taip pat teisę į asmens duomenų perkeliamumą. Šias teises galite įgyvendinti teisės aktų nustatyta tvarka.
Prašymai dėl teisių įgyvendinimo Koncernui turi būti pateikti raštu (įskaitant elektroninį formatą) taip pat turi būti įmanoma identifikuoti prašymą padavusio asmens bei duomenų subjekto tapatybę. Duomenų subjekto tapatybė nustatoma pagal tapatybę patvirtinantį dokumentą ar elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leidžia tinkamai identifikuoti asmenį. Jei prašymą duomenų subjektas siunčia paštu ar per pasiuntinį, prie prašymo turi būti pridėta teisės aktų nustatyta tvarka patvirtinta duomenų subjekto asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija. Kai dėl informacijos apie asmenį kreipiasi jo atstovas, jis turi pateikti atstovavimą patvirtinantį dokumentą ir duomenų subjekto bei atstovo tapatybę patvirtinantį dokumentą, jeigu nėra kitų protingų būtų nustatyti atstovo ir duomenų subjekto tapatybių.
Dėl duomenų subjektų teisių įgyvendinimo, maloniai prašome kreiptis į duomenų apsaugos pareigūną 2 – ame punkte nurodytais kontaktais arba į Koncerną 1 – ame punkte nurodytais kontaktais.
7. Asmens duomenų saugojimo laikotarpis. Informuojame, kad Jūsų asmens duomenys bus saugomi 3 mėnesių laikotarpį nuo darbuotojų atrankos pabaigos dienos. Šis terminas gali būti pratęstas, jei asmens duomenys yra naudojami arba gali būti naudojami kaip įrodymai ar informacijos šaltinis ikiteisminiame ar kitokiame tyrime, įskaitant ir Valstybinės duomenų inspekcijos vykdomame tyrime, civilinėje, administracinėje ar baudžiamojoje byloje, ar kitais įstatymų nustatytais atvejais. Tokiu atveju asmens duomenys gali būti saugomi tiek, kiek reikalinga šiems duomenų tvarkymo tikslams, ir sunaikinami nedelsiant, kai tampa nebereikalingi.
8. Automatizuotų sprendimų priėmimai. Informuojame, kad šie Jūsų duomenys nebus naudojami automatizuotų sprendimų priėmimui Jūsų atžvilgiu, įskaitant profiliavimą.
9. Skundų teikimas. Informuojame, kad Jūs turite teisę skųsti Koncerno veiksmus (neveikimą) Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai ir teismui teisės aktų nustatyta tvarka, taip pat skųsti teismui Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos veiksmus (neveikimą).

Šiuo metu ieškome:

Koncernas „ACHEMOS GRUPĖ“ gilias tradicijas puoselėjanti, veiklos sinergiją tarp gamybos, logistikos, prekybos ir aptarnavimo kurianti įmonių grupė. Įdomu, kaip mes tai darome? O jeigu, galėtum prisidėti? Ieškome iniciatyvaus, kūrybingo, mylinčio skaičius bet gebančio pamatyti platesnį vaizdą Iždo analitiko (-ės), kuris analizuotų ir prognozuotų – investicinius projektus, pinigų srautus, vidinius sandorius, taip prisidėdamas prie verslo augimą skatinančių sistemų kūrimo.

Tau būtų keliami šie tikslai:

 • Grupės bendrovių pinigų srautų prognozių rengimas;
 • Analitinės informacijos apdorojimas, valdymas bei stebėsena;
 • Susistemintų iždo rodiklių informacijos rengimas;
 • Vertinti ir analizuoti investicinių projektų, vidinių sandorių informaciją bei duomenis;
 • Tiekti išvadas dėl bendrovių srautų valdymo, nukrypimų šalinimo.

Tam, kad tau puikiai sektųsi, prireiks:

 • Finansų, ekonomikos ar matematikos srities aukštojo išsilavinimo;
 • Hands-on patirties dirbant su investicinių projektų vertinimu, pinigų srautų projektavimu ir prognozavimu įmonių grupėje;
 • Supratimo, kaip veikia verslas, ir aiškios vizijos, kaip Tu gali prie to prisidėti;
 • Gebėjimo ne tik rinkti ir kaupti, bet ir teikti rekomendacijas bei konsultuoti;
 • Atidumo ir kruopštumo detalėms;
 • Iniciatyvumo ieškant paprastų sprendimų, aiškių prioritetų ir greičio juos įgyvendinant;
 • Laisvai reikšti savo idėjas ir mintis Lietuvių ir Anglų kalbomis (raštu ir žodžiu).

Pas mus galėsi:

 • Prisidėti prie organizacijos vystymo ir realizuoti savo idėjas;
 • Tobulinti savo asmenines bei profesines žinias;
 • Kurti karjerą tiek vertikalia, tiek horizontalia kryptimi;
 • Naudotis įmonių grupės suteikiamomis privilegijomis.

Darbo vieta: Vykinto g. 14, Vilnius

Kontaktai:

Mielai atsakysime į iškilusius klausimu. Kontaktai pasiteiravimui: 8 5 249 2020

Gyvenimo aprašymą bei trumpą motyvacinį laišką siųsti el. paštu – cv@achemosgrupe.lt

 Atsiliepdami į karjeros skelbimą ir pateikdami savo CV, Jūs patikite UAB koncernas „ACHEMOS GRUPĖ“ savo asmens duomenis. Išsamią informaciją apie mūsų vykdomą kandidatų asmens duomenų tvarkymą, apie tai, kokius kandidatų duomenis mes renkame ir tvarkome, kam juos naudojame, kiek laiko saugome ir kt., mes pateikiame Kandidatų asmens duomenų privatumo politikoje, su kuria galite susipažinti http://www.achemosgrupe.lt/lt/darbo-skelbimai/

Koncernas „ACHEMOS GRUPĖ“ gilias tradicijas puoselėjanti, veiklos sinergiją tarp gamybos, logistikos, prekybos ir aptarnavimo kurianti įmonių grupė. Įdomu, kaip mes tai darome? O jeigu, galėtum prisidėti? Ieškome iniciatyvaus, kūrybingo, gebančio mąstyti strategiškai, pamatyti platesnį vaizdą ir nebijančio pertvarkyti sudėtingus verslo procesus  Personalo vystymo specialisto (-ės) / partnerio (-ės), kurs vystytų ir koordinuotų – talentų pritraukimo ir valdymo, darbuotojo gyvavimo organizacijoje ciklo, verslo augimą skatinančias sistemas.

Tau būtų keliami šie tikslai:

 • Vystyti organizacijos kultūrą, kurioje dirba kūrybiški, atviri ir įsitraukę žmonės, turintys neribotą laisvę veikti;
 • Koordinuoti veiklos vertinimo ir tobulinimo procesą organizacijoje, siekiant išlaikyti aukštą darbuotojų įsitraukimą ir nuolatinį augimą;
 • Vadovų ugdymas (coaching) bei lyderystės kompetencijos vystymas organizacijoje;
 • Kurti ir įgyvendinti mokymų programas, kurios augintų profesionalią komandą padedančią organizacijai augti;
 • Inicijuoti personalo procesų, projektų ir įrankių integraciją atsižvelgiant į grupės strategiją ir verslo poreikius.

Tam, kad tau puikiai sektųsi, prireiks:

 • Hands-on patirties dirbant su įvairiais personalo procesais – atrankos, veiklos vertinimas, darbuotojų ugdymas, atlygis ir darbuotojų skatinimas, kt.;
 • Supratimo, kaip veikia verslas, ir aiškios vizijos, kaip Tu gali prie to prisidėti;
 • Gebėjimo ne tik įgyvendinti, bet ir kurti įvairius personalo valdymo procesus;
 • Iniciatyvumo ieškant paprastų sprendimų, aiškių prioritetų ir greičio juos įgyvendinant;
 • Atvirumo ir gebėjimo dirbti su skirtingais žmonėmis;
 • Laisvai reikšti savo idėjas ir mintis Lietuvių ir Anglų kalbomis (raštu ir žodžiu).

Pas mus galėsi:

 • Prisidėti prie organizacijos vystymo ir realizuoti savo idėjas;
 • Tobulinti savo asmenines bei profesines žinias;
 • Kurti karjerą tiek vertikalia, tiek horizontalia kryptimi;
 • Naudotis įmonių grupės suteikiamomis privilegijomis.

Darbo vieta: Vilnius

Kontaktai:

Mielai atsakysime į iškilusius klausimu. Kontaktai pasiteiravimui: 8 5 249 2020

Gyvenimo aprašymą bei trumpą motyvacinį laišką siųsti el. paštu – cv@achemosgrupe.lt

 Atsiliepdami į karjeros skelbimą ir pateikdami savo CV, Jūs patikite UAB koncernas „ACHEMOS GRUPĖ“ savo asmens duomenis. Išsamią informaciją apie mūsų vykdomą kandidatų asmens duomenų tvarkymą, apie tai, kokius kandidatų duomenis mes renkame ir tvarkome, kam juos naudojame, kiek laiko saugome ir kt., mes pateikiame Kandidatų asmens duomenų privatumo politikoje, su kuria galite susipažinti http://www.achemosgrupe.lt/lt/darbo-skelbimai/

Koncernas „ACHEMOS GRUPĖ“ gilias tradicijas puoselėjanti, veiklos sinergiją tarp gamybos, logistikos, prekybos ir aptarnavimo kurianti įmonių grupė. Įdomu, kaip mes tai darome? O jeigu, galėtum prisidėti? Ieškome iniciatyvaus, kūrybingo, mylinčio skaičius bet gebančio pamatyti platesnį vaizdą Verslo analitiko (-ės), kuris analizuotų ir prognozuotų – rinkos poreikį ir dinamiką, konkurencinę aplinką, taip prisidėdamas prie verslo augimą skatinančių sistemų kūrimo.

Tau būtų keliami šie tikslai:

 • Grupės bendrovių pardavimų proceso analitika;
 • Analitinės informacijos apdorojimas, valdymas bei stebėsena;
 • Susistemintų pardavimų rodiklių informacijos rengimas;
 • Adaptuoti lengvai valdomas ir keičiamas BI programas bei dashboards;
 • Tiekti išvadas bei rekomendacijas dėl esamų ir naujų rinkos ir pardavimų analizės metodų taikymo.

Tam, kad tau puikiai sektųsi, prireiks:

 • Finansų, ekonomikos ar matematikos srities aukštojo išsilavinimo;
 • Hands-on patirties duomenų sisteminimo, modeliavimo ir analizės srityse;
 • Supratimo, kaip veikia Commodity tipo produktų pardavimo verslas, ir aiškios vizijos, kaip Tu gali prie to prisidėti;
 • Gebėjimo ne tik rinkti ir kaupti, bet ir interpretuoti bei analizuoti rezultatus naudojant skirtingus metodus ir teikti nuolatines išvadas bei rekomendacijas;
 • Iniciatyvumo ieškant paprastų sprendimų, aiškių prioritetų ir greičio juos įgyvendinant;
 • Laisvai reikšti savo idėjas ir mintis Lietuvių ir Anglų kalbomis (raštu ir žodžiu).

Darbo vieta: Vykinto g. 14, Vilnius

Kontaktai:

Mielai atsakysime į iškilusius klausimu. Kontaktai pasiteiravimui: 8 5 249 2020

Gyvenimo aprašymą bei trumpą motyvacinį laišką siųsti el. paštu – cv@achemosgrupe.lt

 Atsiliepdami į karjeros skelbimą ir pateikdami savo CV, Jūs patikite UAB koncernas „ACHEMOS GRUPĖ“ savo asmens duomenis. Išsamią informaciją apie mūsų vykdomą kandidatų asmens duomenų tvarkymą, apie tai, kokius kandidatų duomenis mes renkame ir tvarkome, kam juos naudojame, kiek laiko saugome ir kt., mes pateikiame Kandidatų asmens duomenų privatumo politikoje, su kuria galite susipažinti http://www.achemosgrupe.lt/lt/darbo-skelbimai/

+ IŽDO ANALITIKAS (-Ė)

Koncernas „ACHEMOS GRUPĖ“ gilias tradicijas puoselėjanti, veiklos sinergiją tarp gamybos, logistikos, prekybos ir aptarnavimo kurianti įmonių grupė. Įdomu, kaip mes tai darome? O jeigu, galėtum prisidėti? Ieškome iniciatyvaus, kūrybingo, mylinčio skaičius bet gebančio pamatyti platesnį vaizdą Iždo analitiko (-ės), kuris analizuotų ir prognozuotų – investicinius projektus, pinigų srautus, vidinius sandorius, taip prisidėdamas prie verslo augimą skatinančių sistemų kūrimo.

Tau būtų keliami šie tikslai:

 • Grupės bendrovių pinigų srautų prognozių rengimas;
 • Analitinės informacijos apdorojimas, valdymas bei stebėsena;
 • Susistemintų iždo rodiklių informacijos rengimas;
 • Vertinti ir analizuoti investicinių projektų, vidinių sandorių informaciją bei duomenis;
 • Tiekti išvadas dėl bendrovių srautų valdymo, nukrypimų šalinimo.

Tam, kad tau puikiai sektųsi, prireiks:

 • Finansų, ekonomikos ar matematikos srities aukštojo išsilavinimo;
 • Hands-on patirties dirbant su investicinių projektų vertinimu, pinigų srautų projektavimu ir prognozavimu įmonių grupėje;
 • Supratimo, kaip veikia verslas, ir aiškios vizijos, kaip Tu gali prie to prisidėti;
 • Gebėjimo ne tik rinkti ir kaupti, bet ir teikti rekomendacijas bei konsultuoti;
 • Atidumo ir kruopštumo detalėms;
 • Iniciatyvumo ieškant paprastų sprendimų, aiškių prioritetų ir greičio juos įgyvendinant;
 • Laisvai reikšti savo idėjas ir mintis Lietuvių ir Anglų kalbomis (raštu ir žodžiu).

Pas mus galėsi:

 • Prisidėti prie organizacijos vystymo ir realizuoti savo idėjas;
 • Tobulinti savo asmenines bei profesines žinias;
 • Kurti karjerą tiek vertikalia, tiek horizontalia kryptimi;
 • Naudotis įmonių grupės suteikiamomis privilegijomis.

Darbo vieta: Vykinto g. 14, Vilnius

Kontaktai:

Mielai atsakysime į iškilusius klausimu. Kontaktai pasiteiravimui: 8 5 249 2020

Gyvenimo aprašymą bei trumpą motyvacinį laišką siųsti el. paštu – cv@achemosgrupe.lt

 Atsiliepdami į karjeros skelbimą ir pateikdami savo CV, Jūs patikite UAB koncernas „ACHEMOS GRUPĖ“ savo asmens duomenis. Išsamią informaciją apie mūsų vykdomą kandidatų asmens duomenų tvarkymą, apie tai, kokius kandidatų duomenis mes renkame ir tvarkome, kam juos naudojame, kiek laiko saugome ir kt., mes pateikiame Kandidatų asmens duomenų privatumo politikoje, su kuria galite susipažinti http://www.achemosgrupe.lt/lt/darbo-skelbimai/

+ PERSONALO VYSTYMO PARTNERIS (-Ė)

Koncernas „ACHEMOS GRUPĖ“ gilias tradicijas puoselėjanti, veiklos sinergiją tarp gamybos, logistikos, prekybos ir aptarnavimo kurianti įmonių grupė. Įdomu, kaip mes tai darome? O jeigu, galėtum prisidėti? Ieškome iniciatyvaus, kūrybingo, gebančio mąstyti strategiškai, pamatyti platesnį vaizdą ir nebijančio pertvarkyti sudėtingus verslo procesus  Personalo vystymo specialisto (-ės) / partnerio (-ės), kurs vystytų ir koordinuotų – talentų pritraukimo ir valdymo, darbuotojo gyvavimo organizacijoje ciklo, verslo augimą skatinančias sistemas.

Tau būtų keliami šie tikslai:

 • Vystyti organizacijos kultūrą, kurioje dirba kūrybiški, atviri ir įsitraukę žmonės, turintys neribotą laisvę veikti;
 • Koordinuoti veiklos vertinimo ir tobulinimo procesą organizacijoje, siekiant išlaikyti aukštą darbuotojų įsitraukimą ir nuolatinį augimą;
 • Vadovų ugdymas (coaching) bei lyderystės kompetencijos vystymas organizacijoje;
 • Kurti ir įgyvendinti mokymų programas, kurios augintų profesionalią komandą padedančią organizacijai augti;
 • Inicijuoti personalo procesų, projektų ir įrankių integraciją atsižvelgiant į grupės strategiją ir verslo poreikius.

Tam, kad tau puikiai sektųsi, prireiks:

 • Hands-on patirties dirbant su įvairiais personalo procesais – atrankos, veiklos vertinimas, darbuotojų ugdymas, atlygis ir darbuotojų skatinimas, kt.;
 • Supratimo, kaip veikia verslas, ir aiškios vizijos, kaip Tu gali prie to prisidėti;
 • Gebėjimo ne tik įgyvendinti, bet ir kurti įvairius personalo valdymo procesus;
 • Iniciatyvumo ieškant paprastų sprendimų, aiškių prioritetų ir greičio juos įgyvendinant;
 • Atvirumo ir gebėjimo dirbti su skirtingais žmonėmis;
 • Laisvai reikšti savo idėjas ir mintis Lietuvių ir Anglų kalbomis (raštu ir žodžiu).

Pas mus galėsi:

 • Prisidėti prie organizacijos vystymo ir realizuoti savo idėjas;
 • Tobulinti savo asmenines bei profesines žinias;
 • Kurti karjerą tiek vertikalia, tiek horizontalia kryptimi;
 • Naudotis įmonių grupės suteikiamomis privilegijomis.

Darbo vieta: Vilnius

Kontaktai:

Mielai atsakysime į iškilusius klausimu. Kontaktai pasiteiravimui: 8 5 249 2020

Gyvenimo aprašymą bei trumpą motyvacinį laišką siųsti el. paštu – cv@achemosgrupe.lt

 Atsiliepdami į karjeros skelbimą ir pateikdami savo CV, Jūs patikite UAB koncernas „ACHEMOS GRUPĖ“ savo asmens duomenis. Išsamią informaciją apie mūsų vykdomą kandidatų asmens duomenų tvarkymą, apie tai, kokius kandidatų duomenis mes renkame ir tvarkome, kam juos naudojame, kiek laiko saugome ir kt., mes pateikiame Kandidatų asmens duomenų privatumo politikoje, su kuria galite susipažinti http://www.achemosgrupe.lt/lt/darbo-skelbimai/

+ VERSLO ANALITIKAS (-Ė)

Koncernas „ACHEMOS GRUPĖ“ gilias tradicijas puoselėjanti, veiklos sinergiją tarp gamybos, logistikos, prekybos ir aptarnavimo kurianti įmonių grupė. Įdomu, kaip mes tai darome? O jeigu, galėtum prisidėti? Ieškome iniciatyvaus, kūrybingo, mylinčio skaičius bet gebančio pamatyti platesnį vaizdą Verslo analitiko (-ės), kuris analizuotų ir prognozuotų – rinkos poreikį ir dinamiką, konkurencinę aplinką, taip prisidėdamas prie verslo augimą skatinančių sistemų kūrimo.

Tau būtų keliami šie tikslai:

 • Grupės bendrovių pardavimų proceso analitika;
 • Analitinės informacijos apdorojimas, valdymas bei stebėsena;
 • Susistemintų pardavimų rodiklių informacijos rengimas;
 • Adaptuoti lengvai valdomas ir keičiamas BI programas bei dashboards;
 • Tiekti išvadas bei rekomendacijas dėl esamų ir naujų rinkos ir pardavimų analizės metodų taikymo.

Tam, kad tau puikiai sektųsi, prireiks:

 • Finansų, ekonomikos ar matematikos srities aukštojo išsilavinimo;
 • Hands-on patirties duomenų sisteminimo, modeliavimo ir analizės srityse;
 • Supratimo, kaip veikia Commodity tipo produktų pardavimo verslas, ir aiškios vizijos, kaip Tu gali prie to prisidėti;
 • Gebėjimo ne tik rinkti ir kaupti, bet ir interpretuoti bei analizuoti rezultatus naudojant skirtingus metodus ir teikti nuolatines išvadas bei rekomendacijas;
 • Iniciatyvumo ieškant paprastų sprendimų, aiškių prioritetų ir greičio juos įgyvendinant;
 • Laisvai reikšti savo idėjas ir mintis Lietuvių ir Anglų kalbomis (raštu ir žodžiu).

Darbo vieta: Vykinto g. 14, Vilnius

Kontaktai:

Mielai atsakysime į iškilusius klausimu. Kontaktai pasiteiravimui: 8 5 249 2020

Gyvenimo aprašymą bei trumpą motyvacinį laišką siųsti el. paštu – cv@achemosgrupe.lt

 Atsiliepdami į karjeros skelbimą ir pateikdami savo CV, Jūs patikite UAB koncernas „ACHEMOS GRUPĖ“ savo asmens duomenis. Išsamią informaciją apie mūsų vykdomą kandidatų asmens duomenų tvarkymą, apie tai, kokius kandidatų duomenis mes renkame ir tvarkome, kam juos naudojame, kiek laiko saugome ir kt., mes pateikiame Kandidatų asmens duomenų privatumo politikoje, su kuria galite susipažinti http://www.achemosgrupe.lt/lt/darbo-skelbimai/